»Επιστροφή στο i-Reporter

Μετά την 14η Σεπτεμβρίου του 1814 που ιδρύθηκε η "Εταιρεία των Φιλικών"(και αφού το 1809 οι Αγγλοι πρόδωσαν στους Οθωμανούς τα σχέδια των Ρώμα-Κολοκοτρώνη οτι μετείχαν και Τούρκοι στον αγώνα για την απελευθέρωση, καταλαμβάνοντας τότε τη Ζάκυνθο) να θυμηθούμε τον ΟΡΚΟ που έδινε όποιος ήθελε να μυηθεί στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα της Ελλάδας. Αφού ο υποψήφιος να γίνει μέλος επαναλάμβανε οτι ήθελε να μετέχει στον αγώνα, ασπαζόταν την εικόνα της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού(που παρέπεμπε και στην Ανάσταση του Γένους) ενω στο αριστερό του χέρι κρατουσε ενα κίτρινο κερί και με το δεξί του ακουμπώντας στην εικόνα έλεγε: "Αυτό το κηρίον, είναι ο μόνος μάρτυς, τον οποίον η δύστυχος Πατρίς λαμβάνει, όταν τα τέκνα της ομνύουν τον όρκον της Ελευθερίας".
Στη συνέχεια ο κατηχητής διάβαζε και ο μυούμενος επαναλάμβανε τον εξης (συγκλονιστικό) όρκο (τον οποίο παραθέτω για την Ιστορία): «Ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού θεού, οικειοθελώς, οτι θέλω είμαι επι της ζωής μου, πιστός εις την Εταιρείαν κατα πάντα. Να μη φανερώσω το παραμικρόν απο τα σημεία και τους λόγους της, μήτε να σταθώ κατ' ουδένα λόγον η αφορμή του να καταλάβωσιν άλλοι ποτε, οτι γνωρίζω τι περι τούτων, μήτε εις συγγενή μου, μήτε εις πνευματικόν, μήτε εις φίλον. Ορκίζομαι οτι θέλω τρέφει εις την καρδίαν μου αδιάλακτον μίσος εναντίον των τυράννων της Πατρίδος μου, των οπαδών και των ομοφρόνων προς τούτους. Θέλω ενεργεί κατα πάντα τρόπον προς βλάβην των και αυτόν τον παντελή όλεθρον των, όταν η περίστασις συγχωρήσει. Ορκίζομαι να μη μεταχειρισθώ ποτέ βίαν δια να συγγνωρισθώ με κανενα συναδελφόν, προσέχων εξ εναντίας με την μεγαλυτέραν επιμέλειαν να μη λανθασθώ κατα τούτου, γινόμενος αίτιος ακολούθου τινός συμβάντος. Ορκίζομαι να συντρέχω, όπου εύρω τινά συνάδελφόν με όλην την δύναμιν και την κατάστασιν μου. Να προσφέρω εις αυτόν, σέβας και υπακοήν, αν είναι
μεγαλύτερος εις τον βαθμόν και αν έτυχε πρότερον εχθρός μου, τόσον περισσότερο να τον αγαπώ και να τον συντρέχω, καθόσον η έχθρα μου είναι μεγαλυτέρα. Ορκίζομαι να προσέχω πάντα την διαγωγήν μου, δια να είμαι εναρετος. Να ευλαβώμαι την Θρησκείαν μου, χωρίς να καταφρονώ τας άλλας. Να δίδω πάντα το καλόν παράδειγμα. Να συμβουλεύω και να συντρέχω τον ασθενή, τον δυστυχή και τον αδύνατον. Να σέβομαι την ιεράν Δικαιοσύνην και τους διοικητές του τόπου, εις τον οποίον διατρίβω. Τέλος πάντων, ορκίζομαι εις Σε, ω ιερά Πατρίς. Ορκίζομαι εις τας πολυχρονίους βασάνους σου. Ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα, τα οποία τόσους αιώνας έχυσαν τα ταλαίπωρα τέκνα σου. Εις τα ιδικά μου δάκρυα χυνόμενα εις ταύτην την στιγμήν και εις την μέλλουσαν ελευθερίαν των ομογενών μου, οτι αφιερώνομαι όλος εις Σε. Συ θέλεις είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών μου. το ονομα σου ο οδηγός των πράξεων μου και η ευτυχία σου η ανταμοιβη των κόπων μου. Η Θεία Δικαιοσύνη να εξαντλήσει επι της κεφαλής μου όλους τους κεραυνούς της, το όνομα μου να είναι εις αποστροφήν και το υποκείμενον μου το αντικείμενον της κατάρας και του αναθέματος των ομογενών μου, εαν ίσως λησμονήσω εις μίαν στιγμήν της δυστυχίας των και δεν εκπληρώσω το χρέος μου. Τέλος, ο θάνατος ας είναι η αφευκτος τιμωρία του αμαρτήματος μου, δια να μη μολύνω την αγιότητα της Εταιρείας με την συμμετοχη μου». Στη συνέχεια ο Κατηχητής βάζοντας το δεξί του χέρι στον αριστερό ώμο του μυημένου του έλεγε: «Ενώπιον του ενος, αοράτου και πανατχού παρόντος αληθινού θεού, του αυτοδικάιου, εκδικητού της παραβάσεως και τιμωρού της κακίας κατα τους κανόνας της Φιλικής Εταιρείας και την δύναμιν, την οποίαν μοι εδωσαν οι μεγάλοι Ιερείς των Ελευσινίων Μυστηρίων, καθιερώ σε και δέχομαι σε ως μέλος καθώς και εγώ παρεδέχθην, εις την Φιλικήν Εταιρείαν». Με τέτοιους όρκους και πατριώτες, ξεκίνησε να ιδρυθεί το κράτος μας. Και για την ιστορία, η Ναυμαχία του Ναυαρίνου δεν θα δινόταν ποτέ(στις 6 Οκτωβρίου 1827 - γιατι οι Αγγλοι διέταξαν τον Κόδριγκτων να μην ναυμαχήσει, αλλα η διαταγη αυτη δεν εφθασε ποτε...στην ωρα της) με την οποία και τελείωσε η ελληνική επάνασταση ΥΠΕΡ των Ελλήνων, εαν δεν είχαν προϋπάρξει τέτοιοι όρκοι και πατριώτες...

0 σχόλια »

Δημοσίευση σχολίου

»Επιστροφή στο i-Reporter